Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život,
SOP ĽZ 2005/1-115, kód projektu 11230100153

aktuality riešiteľská zóna ** diskusia ** o projekte linky

        cieľ projektu,   etapy riešenia ( 1.etapa, 2.etapa, 3.etapa),  implementácia aktivít,   riešiteľský kolektív

Cieľ projektu

 • zlepšiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 9. ročníkov základných škôl a 1. ročníkov stredných škôl aplikovaných na oblasť matematiky a priblížiť sa tak k vzdelávacím trendom reprezentovaným štúdiou OECD-PISA,
 • zlepšiť prípravu učiteľov základných a stredných škôl na transformáciu vzdelávania v oblasti matematiky smerom k rozvoju kľúčových kompetencií.
Uvedené ciele sú reakciou na výsledky slovenských žiakov dosiahnuté v medzinárodnom testovaní OECD PISA 2003 ako aj na odporúčania uvedené v hodnotiacej správe PISA Slovensko 2003 – Matematická gramotnosť.
 
Učitelia matematiky škôl zapojených do projektu budú spôsobilí používať, hodnotiť a vytvárať matematické úlohy podporujúce rozvoj kompetencií a napomáhajúce rozvoju matematickej gramotnosti potrebnej v reálnom živote. Tieto úlohy budú nadväzovať na obsah a formy úloh použitých v medzinárodnom testovaní PISA. Pilotované úlohy budú sprístupnené v podobe knižnej publikácie (s metodickým komentárom) a v elektronickej podobe na web-stránke projektu.
 
Projekt sa zameriava na pedagogických pracovníkov a žiakov 9. ročníkov ZŠ vrátane žiakov zo znevýhodneného socálneho prostredia. Výber učiteľov zapojených do projektu budeme robiť tak, aby sa pilotovania úloh zúčastnili aj žiaci z rómskej komunity.

 

1. etapa realizácie projektu:

príprava na realizáciu vzdelávania učiteľov a na vytvorenie jednotlivých matematických úloh.
 • stretnutia vedenia projektu (manažer projektu, odborný garant, garanti pre vzdelávanie a monitorovanie, gestori pre 4 oblasti matematiky, web-majster)
 • stretnutia zamerané na evaluáciu projektu
 • stretnutia zamerané na monitorovanie projektu
 • odborné pracovné semináre (manažer projektu, odborný garant, gestori pre 4 oblasti matematiky) zamerané na štúdium materiálov a úloh PISA z oblasti matematiky, metodiku hodnotenia úloh
 • tvorba koncepcie vzdelávania učiteľov zapojených do projektu
 • príprava úloh (manažer projektu, odborný garant, gestori pre 4 oblasti matematiky, odborní pracovníci), ktoré budú v priebhu projektu pilotované a budú súčasťou pracovných materiálov na jednotlivých školeniach pre učiteľov zapojených do projektu
 • tvorba dotazníkov (manažer projektu, odborný garant, garanti pre vzdelávanie a hodnotenie, gestori pre 4 oblasti matematiky)

2. etapa realizácie projektu

 • vytvoriť niekoľko celkov matematických úloh, rozoslať tieto úlohy učiteľom zapojeným do projektu, získať spätnú väzbu pilotovaním vytvorených úloh,
 • školenia pre učiteľov zapojených do projektu (typ úloh používaných v testovaní PISA, metodika ich hodnotenia, skúsenosti s tvorbou a použiteľnosťou jednotlivých typov úloh, použitie úloh v rámci vyučovania, praktická tvorba, výsledky pilotovania jednotlivých úloh a skúsenosti s ich použitím) pod vedením lektorov,
 • posledné zo série školení je obhajobou záverečnej práce, v rámci ktorej každý účastník školenia vytvorí a bude pilotovať ním vytvorené matematické úlohy (časť z takto vytvorených úloh plánujeme zaradiť do definitívnej podoby zbierky úloh, ktorá je jedným z výstupov projektu)
 • vytvorenie a prevádzkovanie web-stránky projektu
  Pri vyhodnocovaní pilotovania a skúseností učiteľov sa použijú
  • dotazníky
  • diskusia v rámci workshopov
  • prípadná diskusia na web-stránke projektu

  3. etapa realizácie projektu

  • vyhodnotenie dotazníkov, spätnej väzby a pilotovania jednotlivých úloh
  • vytvorenie definitívnej podoby úloh (manažer projektu, odborný garant, gestori pre 4 oblasti matematiky, odborní pracovníci)
  • zverejnenie zbierky úloh na web-stránke projektu
  • spracovanie metodiky, systému a programu vzdelávania

  Implementácia aktivít

  garant pre vzdelávanie: zabezpečuje školenia pre učiteľov (predpokladaný počet: 5 workshopov, na každom 20 učiteľov), podieľa sa na spracovaní metodiky a systému vzdelávania, zabezpečuje kontakt s učiteľmi zapojenými do projektu

  garant pre monitorovanie: zabezpečuje prípravu dotazníkov, vyhodnotenie dotazníkov a diskusií k jednotlivým sadám úloh

  gestori pre jednotlivé matematické oblasti sú zodpovední za prípravu matematických úloh, obsahovo zabezpečujú školenia pre učiteľov, podieľajú sa na spracovaní metodiky a systému vzdelávania

  web majster, personalista zabezpečujú organizačne tie stránky projektu, ktoré zodpovedajú ich funkcii

  O organizačných stránkach projektu rozhoduje manažer projektu na základe diskusie s organizačným tímom, ktorí tvoria spolu s ním garanti pre vzdelávanie a monitorovanie.

  O odborných stránkach projektu rozhoduje odborný garant projektu na základe diskusie s gestormi pre jednotlivé matematické oblasti.

  Monitorovanie bude realizované formou

  • dotazníkov k jednotlivým sadám úloh, tie budú zasielané učiteľom spolu s jednotlivými sadami
  • diskusií na workshopoch pre učiteľov zapojených do projektu
  Na príprave dotazníkov sa po odbornej stránke budú podieľať gestori pre jednotlivé matematické oblasti, po odbornej aj organizačnej stránke garant pre vzdelávanie. Vyhodnotenie zabezpečí garant pre monitorovanie. Na základe informácií získaných z dotazníkov a diskusií gestori vytvoria definitívnu podobu zbierky úloh, rovnako tak sa tieto informácie použijú pri spracovaní definitívnej metodiky a systému vzdelávania v závere realizácie projektu.

  Riešiteľský kolektív

  riadiaci personál:

  manažer projektu: Zbyněk Kubáček

  administratívny/obslužný personál:

  web majster: Eva Jamrichová

  administratívny pracovník: Zuzana Ballayová

  odborný personál:

  odborný garant projektu: Pavol Černek

  garant pre vzdelávanie: Michal Demetrian

  garant pre monitorovanie: Anna Černeková

  gestori pre jednotlivé matematické oblasti (kvantita; priestor a tvar; náhodnosť; zmena, vzťahy a závislosť) Svetlana Bednářová, Pavol Černek, Štefan Gyürki, Zbyněk Kubáček, Ján Žabka


  Posledná modifikácia: 7. 11. 2006 Kontakt: esfprojekt@gmail.com