Menu

Katedra Matematickej analýzy a Numerickej matematiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v BratislaveO nás

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (KMANM) vznikla v roku 2004 spojením Katedry matematickej analýzy a Katedry numerickej analýzy a optimalizácie. Spolu s Katedrou algebry, geometrie a didaktiky matematiky (KAGDM) a tiež Katedrou aplikovanej matematiky a štatistiky (KAMS) tvorí matematickú časť Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského v Bratislave.

Sídlo katedry sa nachádza v pavilóne Matematiky budovy FMFI UK v Mlynskej doline, v trojuholníku, medzi budovami Slovenskej Televízie, Slovenskej Technickej Univerzity a Botanickou záhradou.

S počtom členov našej katedry a tiež našimi PhD študentami je katedra dostatočne veľká na to, aby sme sa mohli venovať širokému záberu vedných oblastí. Naviac individuálny prístup ku študentom je u nás samozrejmosťou.

Naša katedra zabezpečuje bakalársky stupeň štúdia (Bc.) študijného odboru Matematika a Manažérska matematika. ďalej magisterský stupeň štúdia (Mgr.) v odboroch Matematická analýza, Numerická analýza a vedecko-technické výpočty, a Manažérska matematika. A nakoniec PhD štúdium v odboroch Matematická analýza, Numerická analýza a Aplikovaná matematika. Katedra spolupracuje i s ďalšími študijnými smermi z oblasti informatiky, fyziky, prírodných vied, vyučovania matematiky a finančnej matematiky.

Adresa:
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (KMANM)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK
Mlynská dolina
84248 Bratislava 4

Telefónne číslo:
02/602 95 202Zamestnanci

Zoznam zamestnancov a doktorandov Katedry Matematickej analýzy a Numerickej Matematiky.Publikácie

Publikácie členov katedry od roku 2000 v knižničnom systéme Akademickej knižnice UK.

Záverečné práce

Zadania záverečných prác pre bakalárske a magisterské programy pripravujeme.Projekty

Vybrané projekty riešené členmi katedry:Semináre

Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch

Seminár založil v školskom roku 1961/62 akademik M. Greguš a až do roku 2002 ho viedol Prof. V. Šeda. Od roku 2003 vedie seminár Prof. M. Medveď.

Cieľom seminára je štúdium vedeckej literatúry zameranej na okrajové úlohy obyčajných, funkcionálno-diferenciálnych a parciálnych rovníc oscilatorické a asymptotické vlastnosti diferenciálnych rovníc dynamické systémy, evolučné rovnice a problémy teórie bifurkácií.

V nedávnej minulosti sa na seminári preberali vedecké články, v ktorých dominovala problematika okrajových úloh diferenciálnych rovníc metodicky viazaná na nelineárnu analýzu a teóriu stupňa zobrazení. V roku 2004 sa začali študovať aj vedecké práce z teórie bifurkácií diferenciálnych a funkcionálnych rovníc, v ktorých sa okrem uvedených metód používajú aj metódy diferenciálnej topológie (teória transverzality zobrazení) a metódy teórie singularít, hlavne Golubitského - Schaefferova teória bifurkácií riešení rovníc.

Na seminár sú príležitostne pozývaní aj významní odborníci v teórii diferenciálnych rovníc z iných domácich aj zahraničných pracovísk.Zdroje literatúryKontakt

Adresa:
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (KMANM)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK
Mlynská dolina
84248 Bratislava 4

Telefónne číslo:
02/602 95 202

Design by KMANM, FMFI UK, 2022. Powered by w3.css.