Kvalitatína analýza diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

VEGA Project

Vedúci projektu:

Riešitelia projektu:


Ciele projektu:

- Štúdium nelineárnych integrálnych rovníc so singulárnym jadrom a použitie dosiahnutých výsledkov v tomto smere na riešenie problémov globálnej existencie a stability riešení abstraktných evolučných roníc a parciálnych diferenciálnych rovníc
- Riešenie problémov teórie oscilácií, bifurkácií a chaotickej dynamiky pre obyčajné, funkcionálno-diferenciálne a parciálne diferenciálne rovnice a diferenciálne inklúzie
- Štúdium generických vlastností a bifurkácie vektorových polí špeciálnych tried:
(a) Zovšeobecnené vektorové polia, ktorých lokálne reprezentácie sú kvázilineárne implicitné diferenciálne rovnice
(b) Reciproké, pseudoreciproké a pseudogradientné vektorové polia. Analýza dynamiky niektorých ekonomických modelov (napríklad modifikovaný Cournotov mikroekonomický a Kaldorov makroekonomický model).

Členovia riešiteľského kolektívu aktívne spolupracujú s nasledujúcimi odborníkmi:
Prof. F. Battelli (Univerzita di Ancora, Italy), Prof. V. Rothos (Queen Mary, Univerzity of London, GB), Prof. S. Aizovici (Ohio Univerzity, Athens, USA), Prof. B. Thomson (The University of Queensland, Brisbone, Australia), Prof. J. Gruendler (North Caroline University, Greensboro, USA) a Prof. J. Awrejcewicz, Dr. P. Olejnik (Technical University, Lodž).