Rozvrhy učiteľov na zimný semester 2017/18

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková Daniela
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Uto 14 50 2h c F1-248 2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie                 1mAINv
  Uto 16 30 2h c M-I  1-UIN-161/15 Cvičenie z matematiky pre učiteľov             1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Str 8 10 2h c M-I  1-UIN-101/15 Matematika pre učiteľov informatiky (1)          1upI* 1pupI*
             1-AIN-121/15 Matematika (1) - Úvod do matematického myslenia      1AIN2
  Stv 8 10 2h p M-VI  1-UIN-201/15 Matematika pre učiteľov informatiky (3)          2upI* 2pupI*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*
  Stv 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210/15 Algoritmy a dátové štruktúry                2AIN*

Budinská Lucia D
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*

Hrušecká Andrea
  Uto 8 10 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-130/16 Programovanie (1)                     1AIN*

Hrušecký Roman
  Uto 11 30 2h p A   1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1INF***
  Str 8 10 2h p M-VI  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Str 11 30 2h v I-H4  2-UIN-236/15 Programovanie aplikácií pre web (2)            1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 13 10 2h c I-H3  2-AIN-224/15 Webové programovanie                    2mAINv
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2

Jašková Ľudmila
  Str 8 10 2h v I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             1muMAIN 1pUIN 2muMAIN_k 1pmupI*
  Str 9 50 2h p I-H4  2-UIN-108/15 Didaktika programovania (1)                2muMAIN_k 2pUIN 1muI* 1pmupI*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1EFM*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF*
  Pia 15 40 3h p I-32  3-IVI-017/15 Vybrané kapitoly z teórie vyučovania informatiky (1)    1DRSINF

Kalaš Ivan
  Pon 18 10 2h p I-32  2-UIN-219/10 Didaktika informatiky (2)                 2pUIN 3muMAIN_k 2muI*
  Uto 9 50 2h p M-IV  2-AIN-117/15 Interaktívne programovanie                 1mAINv
  Pia 9 50 2h s I-32  DRS001 Seminár                             iDRS
  Pia 13 10 3h p I-32  3-IVI-507/15 Návrh a realizácia dizertačného projektu (1)        1DRSINF

Klimeková Eva D
  Str 11 30 2h s F1-248 1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI* 1pupI*
  Stv 9 50 2h c F1-248 1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upI* 2pupI*

Kováčová Natália D
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)                 1up** 1kM* 1pupI*
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN3 1INF*
  Stv 18 10 2h v I-H4  1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upI* 3pupI*

Kubincová Zuzana
  Pon 9 50 2h p I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz                      2muMAIN
  Pon 11 30 2h c I-H4  2-UIN-117/10 Princípy databáz (každý druhý týždeň)           2muMAIN
  Uto 8 10 2h p M-I  1-UIN-140/15 Programovanie (1)                     1upI* 1pupI*
  Str 15 40 2h s I-32  2-UXX-934/13 Seminár k diplomovej práci z informatiky (2) (I-43)    2muI*
  Pia 8 10 2h s I-32  2-UIN-271/15 Seminár z webových technológií vo vyučovaní (1)      2muI*

Mayerová Karolína
  Uto 13 10 2h c I-H6  2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Uto 14 50 2h p I-32  1-UIN-250/00 Propedeutika vyučovania informatiky (1)          1pUIN 2upI* 1kI* 2pupI*
  Str 8 10 2h v I-H4  2-pUIN-002/15 Programovacie jazyky vo vyučovaní             1muMAIN 1pUIN 2muMAIN_k 1pmupI*
  Str 11 30 2h v I-H4  2-UXX-202/00 Robotické stavebnice vo vzdelávaní (2)           1muI* 2kI* 1pmupI*
  Str 14 00 2h p M-II  2-UXX-123/15 Metodológia pedagogického výskumu (1)           1pUIN 2muMAIN_k 1mu**

Salanci Ľubomír
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT***
  Uto 13 10 2h p M-XII 2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Str 8 10 2h p I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*
  Str 9 50 2h c I-H6  2-AIN-225/15 Tvorba multimédiálnych aplikácií a počítačových hier    2mAINv
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-302/17 Programovanie (5)                     3AIN*

Šuníková Dana D
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2
  Stv 18 10 2h v I-H4  1-UIN-355/10 Úvod do tvorby webových dokumentov             3upI* 3pupI*

Tomcsányi Peter
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy           2AIN*
  Pon 16 30 2h v I-H4  2-UIN-238/15 Programovanie pre mobilné platformy pre SŠ         3muMAIN_k 2muI*
  Uto 14 50 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy (skupiny sa striedaj 2AIN1 2AIN2
  Uto 16 30 2h c I-H3  1-AIN-180/15 Princípy počítačov - operačné systémy (každý druhý týždeň) 2AIN3

Tomcsányiová Monika
  Pon 8 10 2h p I-32  1-UIN-241/15 Programovanie (3)                     2upI* 2pupI*
  Pon 11 30 3h p I-32  3-IVI-808/15 Tvorba metodických materiálov               1DRSINF
  Uto 8 10 2h p M-II  1-UIN-341/15 Tvorba pedagogického softvéru (1)             2muMAIN_k 1pUIN 3upI* 3pupI*
             2-AIN-115/15 Softvér pre vzdelávanie                  1mAINv
  Uto 13 10 2h p I-32  3-MVM-052/12 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku        mDRS
  Stv 14 50 2h s F1-248 1-UXX-237/15 Digitálne technológie (4)                 3upMATV 3upI*
  Stv 16 30 2h s I-32  1-UXX-936/13 Seminár k bakalárskej práci z informatiky (1)       3upI* 3pupI*
             2-pUIN-901/13 Projekt záverečnej práce                 2pUIN

Veselovská Michaela
  Uto 9 50 2h v I-H3  1-UIN-350/15 Programovanie v C#                     3upI* 3pupI*
             1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MAT**
  Str 9 50 2h p I-H3  1-UXX-137/15 Digitálne technológie (1)                 1up** 1kM* 1pupI*
  Str 11 30 2h c I-H6  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1EFM*
  Str 14 50 2h c I-H3  1-MAT-130/14 Programovanie (1)                     1MMN*
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií                1AIN1 1AIN2

Wagner Miroslav
  Uto 16 30 2h p I-H4  2-UIN-107/10 Počítačové systémy                     1muI* 1pmupI*

Winczer Michal
  Pon 9 50 2h p M-IV  1-UIN-230/00 Seminár z matematických štruktúr              2upI* 2pupI*
  Uto 11 30 2h v I-H4  1-UIN-327/15 Programátorské etudy (1)                  3muMAIN_k 3upI* 3pupI*
  Uto 14 50 2h p M-VI  2-UIN-101/15 Teoretická informatika (1)                 2muMAIN_k 3muMAIN_k 1muI* 1pmupI*
  Str 8 10 2h v I-32  1-UXX-332/10 Sociálne aspekty informatizácie              2up** 2kM* 2pupI*
  Pia 13 10 4h c I-H3  1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)                1INF***
             1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)                2INF*
             1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)                3INF*

Rozvrh bol aktualizovaný: 22.11.2017