Katedra Matematickej Analýzy a Numerickej Matematiky

SemináreÚvodná stránka

Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch

Seminár založil v školskom roku 1961/62 akademik M. Greguš a až do roku 2002 ho viedol Prof. V. Šeda. Od roku 2003 vedie seminár Prof. M. Medveď.

Cieľom seminára je štúdium vedeckej literatúry zameranej na

  • okrajové úlohy obyčajných, funkcionálno-diferenciálnych a parciálnych rovníc
  • oscilatorické a asymptotické vlastnosti diferenciálnych rovníc
  • dynamické systémy, evolučné rovnice a problémy teórie bifurkácií

V nedávnej minulosti sa na seminári preberali vedecké články, v ktorých dominovala problematika okrajových úloh diferenciálnych rovníc metodicky viazaná na nelineárnu analýzu a teóriu stupňa zobrazení. V roku 2004 sa začali študovať aj vedecké práce z teórie bifurkácií diferenciálnych a funkcionálnych rovníc, v ktorých sa okrem uvedených metód používajú aj metódy diferenciálnej topológie (teória transverzality zobrazení) a metódy teórie singularít, hlavne Golubitského - Schaefferova teória bifurkácií riešení rovníc.

Seminár sa koná každý piatok od 9.00 hod. a je otvorený pre širokú matematickú verejnosť aj mimo FMFI UK. Osvedčil sa hlavne pri vedeckej príprave doktorandov, ktorým je na seminári venovaná zvlášť veľká pozornosť. Jedná sa hlavne o primeranú zrozumiteľnosť prednášok a možnosť referovať vlastné výsledky.

Na seminár sú príležitostne pozývaní aj významní odborníci v teórii diferenciálnych rovníc z iných domácich aj zahraničných pracovísk.

Program seminára