Katedra Matematickej Analýzy a Numerickej Matematiky

O násÚvodná stránka

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (KMANM) vznikla v roku 2004 spojením Katedry matematickej analýzy a Katedry numerickej analýzy a optimalizácie. Spolu s Katedrou algebry, geometrie a didaktiky matematiky (KAGDM) a tiež Katedrou aplikovanej matematiky a štatistiky (KAMS) tvorí matematickú časť Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univezity Komenského v Bratislave.

Sídlo katedry sa nachádza v pavilóne Matematiky budovy FMFI UK v Mlynskej doline, v trojuholníku, medzi budovami Slovenskej Televízie, Slovenskej Technickej Univerzity a Botanickou záhradou.

S počtom členov našej katedry a tiež našimi PhD študentami je katedra dostatočne veľká na to, aby sme sa mohli venovať širokému záberu vedných oblastí. Naviac individuálny prístup ku študentom je u nás samozrejmosťou.

Naša katedra zabezpečuje bakalársky stupeň štúdia (Bc.) študijného odboru Matematika a Manažérska matematika. Ďalej magisterský stupeň štúdia (Mgr.) v odboroch Matematická analýza, Numerická analýza a vedecko-technické výpočty, a Manažérska matematika. A nakoniec PhD štúdium v odboroch Matematická analýza, Numerická analýza a Aplikovaná matematika. Katedra spolupracuje i s ďalšími študijnými smermi z oblasti informatiky, fyziky, prírodných vied, vyučovania matematiky a finančnej matematiky.

Ďalšie informácie na
Adrese:
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky (KMANM)
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK
Mlynská dolina
84248 Bratislava 4
Telefónnom čísle:
02/602 95 202