prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

miestnosť (room): M 171
telefón (phone): (02/602 95) 781
e-mail: Michal.Feckan@fmph.uniba.sk


Učenie (Teaching)
 • Funkcionálna analýza 1
 • Funkcionálna analýza 2
 • Nelineárna funkcionálna analýza 1
 • Analýza na varietach
 • Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc
 • Nelineárna funkcionálna analýza 2


Oblasti záujmu a výskumu (Current research and areas of interest)
 • Diferenciálne rovnice (Differential equations)
 • Dynamické systémy (Dynamical systems)


Granty (Grants)
 • VEGA project No. 2/0029/13: Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov - Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical systems
 • VEGA project No. 1/0507/11: Kvalitatívne vlastnosti diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu - Qualitative properties of differential equations of integer and noninteger order
 • APVV project No. 0134-10: Nelineárne javy v spojitých a diskrétnych dynamických systémoch – Nonlinear phenomena in continuous and discrete dynamical systems


Členstvo v redakčných radách (Memberships of Editorial Boards)

Publikácie (Publications) Kniha (Book)